Sunday, February 17, 2008

MerriamDictionary

มีจุดที่น่าสนใจคือ การค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น การค้นหาคำศัพท์ , การค้นหาคำเหมือน ,การเปลี่ยนคำศัพท์จากภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษ และศัพท์ทางการแพทย์ มีการเล่นเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการใช้สมอง มีการเขียนบทความที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่าน เว็บนี้เป็นเว็บที่น่าสนใจอีกเว็บหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

1 comment:

Ajarn Weena said...

Kanokwan : I like your blog - it was well designed. This is also an interesting website for you to study English. Keep on a good job!
By the way, is that the photo of yourself - a cute little girl?!...W.